Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Quality Assurance

     เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ผลิตรายอื่นประสบความสำเร็จในการผลิตอาหารเสริม บริษัทจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการรับประกันคุณภาพ บริษัทมีความรู้ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับกรอบการกำกับดูแลและแนวทางเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารเสริม เช่น Good Manufacturing Practices (GMP) และ มาตรฐานการควบคุมคุณภาพอาหารและยา ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและรับประกันการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพสูงเป็นสิ่งสำคัญในการได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตและผู้บริโภค

Your subscription could not be saved. Please try again.
Your subscription has been successful.

Newsletter

Subscribe to member list to get promotion code and stay updated.